วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

“องค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และศูนย์รวมข่าวสารภาครัฐ”

 

 ยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักงาน

๑.  การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์    
๒.  การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
            1.  การประชาสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
            2.  การประชาสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ
            3.  การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
            4.  การประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
            -  ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
            -  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวอนุรักษ์และวัฒนธรรม
            -  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            -  ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
          กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชุมพร สุราษฎร์ธานี และพัทลุง
         วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด การเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพครบวงจร และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและแปรรูปสินค้ายางพารา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและแปรรูปสินค้าปาล์ม น้ำมัน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government