สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
 

ความเป็นมาและบุคลากรในหน่วยงาน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่ภายในบริเวณ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า)และเมื่อมีการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใหม่แล้วเสร็จ จึงได้เปลี่ยนที่ทำการสำนักงานมายังอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่เมื่อ ปี พ.ศ.2545 ปัจจุบันมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งสิ้น รวม 7 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน ดังนี้
      1.  นางจิรา วงศสวัสดิ์               ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
      2.  นางบุณณดา ภัทรธันยพงศ์     นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
      3.  นางอุไรวรรณ สุภาแดง          เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
      4.  นางอนุ จันทดี                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
      5.  นางพรรณี  มณีวรรณ            พนักงานพิมพ์ ส 4
      6.  นายนวโรจน์ เทพบรรทม        พนักงานขับรถยนต์
      7.  นางสาวสาคร หนูสาย            พนักงานทำความสะอาด

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government